За контакти 0882108970

Общи условия

I. ПОНЯТИЯ

1. КНИЖАРНИК БГ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк Мусагеница, бл. 90А, ет,. 9, ап. 41, ЕИК: 206355241, ДДС Номер: BG206355241, осъществяващо дейност като онлайн магазин, с основно направление на икономическата дейност – търговия на книги. В контекста на настоящите общи условия КНИЖАРНИК БГ ЕООД действа в качеството си на "Търговец", т.е. юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договори като част от своята търговска или професионална дейност.

2. „Потребител“ – всички физически и юридически лица, както и неперсонифицирани обединения, които достъпват сайта и се възползват от стоките, предлагани от КНИЖАРНИК БГ ЕООД, в това число и потребители, попадащи под закрилата на ЗЗП.

3. „Потребител, попадащ под закрилата на ЗЗП“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

4. „Регистриран потребител“ – потребител, който е направил регистрация на уебсайта на КНИЖАРНИК БГ ЕООД, съгласно установената процедура.

5. „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

6. „Предоставяне на лични данни“ са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.

 

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.  С настоящите общи условия се уреждат условията и редът за предоставяне на стоки от КНИЖАРНИК БГ ЕООД, предлагани чрез сайта на Дружеството (www.knijarnik.bg), при стриктно спазване от страна на потребителя на изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

2. КНИЖАРНИК БГ ЕООД не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи възможността за предоставяне на стоки, в резултат на експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

3. Чрез приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да спазване настоящите общи условия в редакцията, публикувана на сайта на КНИЖАРНИК БГ ЕООД, към момента приемането им.

 

III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. На потребителя е забранено копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание, достъпно на сайта: www.knijarnik.bg, в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на КНИЖАРНИК БГ ЕООД;

2. Потребителят няма право да използва уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА. РЕГИСТРАЦИЯ

1. При извършване на регистрацията на сайта, потребителите попълват заявка, в която въвеждат следната информация: собствено и фамилно име, адрес на електронна поща и парола.

2. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички стоки на knijarnik.bg, след като извърши процеса на регистрация.

3. С оглед сигурността и защитата на своите потребители, КНИЖАРНИК БГ ЕООД уведомява родителите, че предлаганите продукти са предназначени за масовата аудитория. В този смисъл изцяло отговорност на родителите е определянето на подходящите продукти за ползване от страна на техните деца.

4. КНИЖАРНИК БГ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

 

V. ЦЕНИ

1. КНИЖАРНИК БГ ЕООД има право да обявява намаления от цените на предлаганите книги за определен период, като това ще бъде обозначено по следния начин: чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана; или чрез думите "нова цена" и "стара цена", последвани от съответните суми; или  чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана.

2. Извън намаленията по т. 1 от настоящия раздел КНИЖАРНИК БГ ЕООД има правото да променя цените по собствена инициатива в случаите, когато е налице нова цена на съответната книга, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

3. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта към момента, в който е завършена поръчката, независимо дали тази цена е по-ниска или по-висока от променената впоследствие.

4. При допуснати технически грешки в данните, въведени за потребителя, КНИЖАРНИК БГ ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 

VI. ДОСТАВКА

1. КНИЖАРНИК БГ ЕООД доставя своите продукти на територията на България.

2. Доставката се извършва с куриерите на СПИДИ и се реализира в рамките на 3 работни дни. 

3. Доставката с куриер за територията на Република България се изчислява в зависимост от теглото на поръчката по действащия ценоразпис на куриерските компании.

4. КНИЖАРНИК БГ ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 5 дни, без да информира предварително Потребителя.

5. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, КНИЖАРНИК БГ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. В този случай Потребителят има право да потвърди направената заявка, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

6. При поръчка, струваща повече от 39.99 лв., доставката е безплатна до офис на куриер

 

VII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. При плащане в брой на поръчаните стоки потребителят се задължава в момента на доставката да предаде на представител на КНИЖАРНИК БГ ЕООД или на лицето, извършващо доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

2. При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на КНИЖАРНИК БГ ЕООД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

3. Потребителят можа да заплати и чрез банкова карта през виртуалния ПОС-терминал на сайта.

 

VIII. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ СТОКА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

1. В рамките на 24 часа след извършване на поръчката и в случай, че стоката не е изпратена по куриер от КНИЖАРНИК БГ ЕООД, потребителят има право да анулира поръчката. Анулирането следва да се извърши на следната електронната поща: office@knijarnik.bg. При извършване на анулирането, потребителите посочват: име, номер и дата на поръчката, описание на стоката.

2.  Потребител има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед; и/или при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена; и/или цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

3. При констатация на дефектна стока Потребителят е длъжен да провери съдържанието на опаковката за съответствия на изпратената стока с подадената заявка, в момента на нейното получаване. При констатирани нарушения във външния вид на стоката е длъжен да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

4. В случаите на т. 2 и т. 3 от настоящия раздел, КНИЖАРНИК БГ ЕООД се ангажира съответната стока да бъде подменена с нова, в рамките на 7 – дневен срок, а в случай че няма стока, еднородна с поръчаната, КНИЖАРНИК БГ ЕООД възстановява депозираната за стоката сума, в рамките на 14 дневен срок от реализиране на процедурата по т. 2 и т. 3 от настоящия раздел. Разходите по доставката са за сметка на КНИЖАРНИК БГ ЕООД.

5. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 5 работни дни.

 

IX. ДРУГИ

1. КНИЖАРНИК БГ ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения – покани за покупка, свързани с нови стоки и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

2. КНИЖАРНИК БГ ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

 

X. ОТГОВОРНОСТ

1. КНИЖАРНИК БГ ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

2. КНИЖАРНИК БГ ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от потребителски компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.

3. КНИЖАРНИК БГ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: